تبلیغات
انجمن مهندسی برق (قدرت-مخابرات-الکترونیک-کنترل) - مبحث میدان مغناطیسی
انجمن مهندسی برق (قدرت-مخابرات-الکترونیک-کنترل)
زکات علم رابا آموزش دادن بپردازیم.
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : داود سلطانی
نویسندگان
نظرسنجی
به نظر شما این وبلاگ ارزش تبدیل به وب سایت رادارد؟فصل 3 – مغناطیس :


3-1 – آهنربا‌:
یونانیان باستان ، بیش از 2500 سال پیش با پدیده ی آهنربایی آشنا بودند. تالس كه اغلب از او به عنوان پدر علم یونان یاد می شود، ماده ی كانی مگنتیت ( Fe3 O4) را كه آهن را می رباید می شناخت. همانگونه كه می دانید

ماده های دارای این ویژگی را آهنربا می نامند. چینی های باستان نیز با ویژگی های مغناطیسی برخی از سنگ های آهنربایی آشنایی داشتند و تكه هایی از این سنگ ها را به صورت قطب نماهای ساده در دریانوردی بكار می بردند. آهن ربا را با توجه به نوع كاربردی كه دارند، به شكل های مختلف (میله ای، فصلی شكل ، تیغه ای و ...) می سازند. مواد از نظر مغناطیسی به دو دسته زیر تقسیم می شوند:
1 – مواد مغناطیسی ، مانند آهن، نیكل ، كبالت و آلیاژ های آنان كه جذب قطبهای آهنربا می شوند.
2 – مواد غیر مغناطیسی : موادی مانند پلاستیك – چوب و غیره كه جذب قطب های آهنربا نمی شوند. آهنربای طبیعی از اكسید آهن Fe3O4 به نام مگنیت است.  قطب های آهنربا :

هر آهنربا دارای دو قطب N,S است كه این دو قطب را نمی توان از هم جدا كرد در محلهایی كه براده آهن در آن نقاط بیشتر جمع می شوند قطبین آهنربامی باشند محل قطبین آهنربا به شكل آهنربا بستگی دارد و در جاهای مختلف آهنربا می تواند باشد.


پیش از این دیده اید كه عقربه های مغناطیسی همواره در جهت معینی می ایستد به گونه ای كه یك قطب معین آن مطابق شكل 3-3 تقریباً به طرف شمال و قطب دیگر آن به طرف جنوب قرار می گیرد. قطبی را كه به سوی شمال تمایل دارد.(به عبارت دیگر شمال گراست) قطب N و قطب جنوب گرا را قطب s می نامند. قطب های همنام آهن ربا یكدیگر را میرانند و قطب های غیرهمنام یكدیگر را می ربایند.


اگر در آهن ربای فعلی شكل را مطابق شكل 3-4 در دست خود نگهدارید و سعی كنید آنها را طوری به هم نزدیك كنید كه قطب های همنام به یكدیگر نزدیك شوند، بخوبی می توانید نیروی رانش بین قطب های همنام را احساس كنید.


   القای خاصیت مغناطیسی :

ظاهر شدن خاصیت آهنربایی در اجسام مغناطیسی كه مجاور آهنربا می باشد و یا به آن متصل است خاصیت القای مغناطیسی گویند.


خاصیت آهنربایی كه در اثر القا در یك قطعه آهن، نیكل یا كبالت ایجاد می شود، همراه به صورتی است كه قطعه ی یادشده جذب آهنربای اصلی می شود.    3-2 – میدان مغناطیسی :

خاصیتی است در اطراف هر آهنربا كه بر اجسام مغناطیسی موجود در این فضا بر آنها نیروی مغناطیسی وارد می شود. میدان مغناطیسی باعث می شود كه در هر نقطه از میدان بر عقربه مغناطیسی نیرو وارد شود.
جهت میدان در هر نقطه از میدان عبارت است از قطب s ‌به N عقربه وقتی عقربه در حالت تعادل است یا به عبارتی جهت میدان از N‌به s یك آهنربا می باشد.

هنگامی كه آهنربا در نزدیكی عقربه های مغناطیس قرار می گیرد، عقربه می چرخد تا در امتداد میدان مغناطیسی آهنربا قرار گیرد و قطب N‌آن سوی میدان مغناطیسی را نشان می دهد.
1- راستای میدان B در هر نقطه مماس بر خطوط میدان است.
2 – جهت میدان B و خطوط میدان در هر نقطه هم جهت می باشند.
3 – تراكم خطوط میدان در هر نقطه معرف اندازه میدان B می باشد.
4 – خطوط میدان همدیگر را قطع نمی كنند.    خط های میدان مغناطیسی :

میدان مغناطیسی را می توان توسط خط های میدان مغناطیسی نمایش داد. این خط ها طوری رسم می شوند كه راستای میدان مغناطیسی در هر نقطه مماس بر خط میدان در آن نقطه باشد. خط میدان مغناطیسی در هر نقطه همسو با میدان مغناطیسی در آن نقطه است. علاوه بر تراكم این خط ها در هر نایه از فضا نشانگر بزرگی میدان مغناطیسی در آن ناحیه است.    میدان مغناطیسی یكنواخت :

اگر خط های میدان مغناطیسی در ناحیه ای از فضا با یكدیگر موازی و هم فاصله باشند، بردار میدان مغناطیسی در همه ی نقطه های آن ناحیه، بزرگی و جهت ثابتی دارد. یك چنین میدان مغناطیسی ای را میدان مغناطیسی یكنواخت می نامند. خط های میدان مغناطیسی مربوط به آهن ربا را كه در وضعیت های مختلف به كمك براده های آهن به دست آمده است در شكل 3-9 مشاهده می كنید.

   3-3- تعریف میدان مغناطیسی با استفاده از نیروی وارد بر سیم حاصل جریان در میدان مغناطیسی :

دیدیم كه هر گاه یك عقربه ی مغناطیسی یا هر آهنربای دیگر در میدان مغناطیسی قرار می گیرد، بر آن نیرو وارد می شود. در ادامه خواهیم دید كه بر سیم های حاصل جریان الكتریكی نیز در میدان مغناطیسی نیرو وارد می شود. بزرگی میدان مغناطیسی و یكای آن را می توان با استفاده از این اثر تعریف كرد.

   اورستد (فیزیكدان دانماركی) با اندازه گیری دقیق نیرویی كه بر سیم حامل جریان در میدان مغناطیسی وارد می شود، نشان داد كه :

نیرویی كه در میدان مغناطیسی بر سیم حامل جریان الكتریكی وارد می شود، بر راستای جریان و نیز بر میدان مغناطیسی عمود است.
جهت نیروی وارد بر سیم حامل جریان در میدان مغناطیسی را می توان از قاعده ای به نام قاعده دست راست به این صورت پیش بینی كرد : اگر دست راست خود را باز نگه دارید و چهار انگشت را مطابق شكل (3-11) در جهت جریان بگیرید به طوری كه اگر انگشتان خود را خم كنید، در جهت میدان مغناطیسی قرار گیرد، در این صورت انگشت شست شما جهت نیروی وارد بر سیم حامل جریان را نشان خواهد داد.
 

میدان مغناطیسی , نیروی وارد بر ذره ی باردار متحرك در میدان مغناطیسی , ...

عامل های مؤثر بر نیروی وارد بر سیم حامل جریان در میدان مغناطیسی :

بزرگی نیروی f كه در میدان مغناطیسی بر سیم حامل جریان الكتریكی وارد می شود، به عامل های زیر بستگی دارد :
1 – جریانی كه از سیم می گذرد (I) : هر چه جریان بیشتر باشد نیروی وارد بر سیم از سوی میدان مغناطیسی بیشتر خواهد بود.

FI


2 – طول قسمتی از سیم كه در میدان مغناطیسی قرار می گیرد (I) : هر چه طول بیشتری از سیم در میدان قرار گیرد، نیروی وارد بر آن بزرگتر خواهد بود.

F L  3 – میدان مغناطیسی

نیروی وارد بر سیم حامل جریان در میدان مغناطیسی مختلف یكسان نیست. نیرویی كه در میدان مغناطیسی یك آهنربای قوی تر بر سیم حامل جریان وارد می شود، بزرگ تر است. با B نمایش می دهند:

F B

4- سینوس زاویه ای كه جریان با میدان مغناطیسی می سازد : نیروی وارد بر سیم حامل جریان در یك میدان مغناطیسی با سینوس زاویه ی بین راستای میدان و راستای جریان مناسب است

F

 تناسب های بالا را می توان با استفاده از ضریب تناسب K، به صورت زیر خلاصه كرد:

 F=KBII

 با انتخاب یكای مناسب برای میدان مغناطیسی، می توان ضریب تناسب K را برابر یك گرفت. در نتیجه داریم :

 F=BII

 اگر جریان I و میدان B بر هم عمود باشند، داریم :

 1=

 در نتیجه نیروی وارد بر سیم حامل جریان در میدان مغناطیسی عمود بر آن به قرار زیر است.(3-3))

این بیشترین نیرویی است كه میدان مغناطیسی B می تواند بر طول I از سیم حال جریان I وارد كند. بنابراین می توانیم اندازه ی میدان مغناطیسی B را با رابطه ی زیر تعریف كنیم : (3-4)

B=F(پیشینه ) / II

یعنی بزرگی میدان مغناطیسی در هر نقطه ، برابر است با نیرویی كه بر یك متر از طول سیم حامل جریانی به شدت یك آمپر كه در راستای عمود بر میدان قرار گرفته باشد وارد می شود.    یكای میدان مغناطیسی ، تسلا:

رابطه (3-4) را برای تعریف یكای میدان مغناطیسی بكار می بریم. یكای میدان مغناطیسی در sI تسلا نام دارد و با نماد T نشان داده می شود. بنا به تعریف یك تسلا بزرگی میدان مغناطیسی است كه در آن بر یك متر از سیمی كه حامل جریان الكتریكی به شدت یك آمپر است و در راستای عمود بر میدان قرار دارد نیرویی به بزرگی یك نیوتون وارد شود.

تسلا یكای بزرگی است. در كاربردهای عملی از یكای كوچكتری استفاده می كنند كه گائوس نام دارد و با نماد G نمایش داده می شود.

1T=104G  مثال 3 -1 :

یك سیم حامل جریا ن در میدا ن مغناطیسی به بزرگی 0/04 mT  در راستایی
كه با جهت میدان زاویه ی 30 درجه می سازد، قرار دارد. اگر شدت جریانی كه از سیم می گذرد 5 آمپر باشد، نیروی مغناطیسی وارد بر یك متر از این سیم را محاسبه كنید.

   3-4 – نیروی وارد بر ذره ی باردار متحرك در میدان مغناطیسی :

هر گاه ذره ی بارداری در یك میدان مغناطیسی حركت كند طوری كه خطوط میدان توسط بار قطع شود بر ذره های باردار نیرو وارد می شود و بارالكتریكی از مسیر خود منحرف می شود به طوری كه راستای نیرو و راستای میدان و راستای حركت هر سه بر هم عمودند كه برای تعیین جهت نیرو از قاعده ی دست راست برای بار مثبت به این صورت انجام می دهیم، قانون دست راست، اگر 4 انگشت دست راست دو جهت حركت و بسته شدن آنها در جهت میدان باشد انگشت شست جهت نیرو را نشان می دهد.

 

    

ادامه فصل سوم :

آزمایش ها نشان می دهد كه بزرگی نیرویی كه در میدان مغناطیسی بر بار الكتریكی q كه با سرعت V در حركت است وارد می شود، به عامل های زیر بستگی دارد:
1 – بار الكتریكی (q) :

fq


2 – سرعت حركت بارالكتریكی :‌هر چه سرعت حركت بار الكتریكی در میدان مغناطیسی بیشتر باشد، نیرویی كه از سوی میدان مغناطیسی بر آن وارد می شود، بزرگتر خواهد بود.

FV

3- میدان مغناطیسی :


F B

4 - به سینوس زاویه ی بین راستای حركت و راستای میدان بستگی دارد.

F

تناسب های بالا را می توان اینگونه خلاصه كرد :

F=kqv


كه در آن K ضریب تناسب است ، اگر f بر حسب نیوتون و q بر حسب كولن و v بر حسب m/s و B بر حسب تسلا باشد، ضریب تناسب یك خواهد شد، در نتیجه داریم : (3-6)

F=qv  اگر بار الكتریكی موازی با B حركت كند ، نیروی مغناطیسی وارد برآن چه قدر است ؟

اگر بار الكتریكی موازی با حركت كند نیروی مغناطیسی وارد بر آن چه قدر است؟ 0= است پس f=0 خواهد بود    آثار مغناطیسی ناشی از جریان الكتریكی (آزمایش اورستد):

هر گاه یك عقربه مغناطیسی در اطراف سیمی كه به باتری و كلید وصل شده است قرار گیرد در لحظه ای وصل كلید ملاحظه می شود كه عقربه ی مغناطیسی منحرف می شود بنابراین در اطراف سیم حامل جریان میدان مغناطیسی ایجاد می كند.    میدان مغناطیسی حاصل از یك سیم راست :

از سیم راستی كه از یك مقطع گذشته و از آن جریان عبور كند در اطراف آن میدان مغناطیسی ایجاد می شود و شكل براده های آهن روی صفحه مقوا به شكل دایره های هم مركز است.


آزمایش نشان می دهد كه بزرگی میدان مغناطیسی B در اطراف یك سیم نازك دراز مستقیم حامل جریان الكتریكی به شدت I در نقطه ای كه فاصله ی عمودی آن از سیم برابر R است با I نسبت مستقیم و با R نسبت وارون دارد ، یعنی

B(I /R)

ضریب تناسب در sI برابر است كه در آن

تراوایی مغناطیسی خلا نام دارد و برابر است با

در نتیجه داریم :

   مثال 3-3:
بزرگی میدان مغناطیسی حاصل از جریان الكتریكی ای به شدت 2 آمپر را كه از سیمی نازك ، دراز و مستقیم می گذرد، در نقطه ای به فاصله
الف) 2
ب) 2 میلی متر از سیم حساب كنید

داریم:


الف)
ب)    میدان مغناطیسی حاصل از یك پیچه پی سطح :

پیچه پی سطح از چند دور سیم نازك به شكل حلقه ی فشرده تشكیل شده كه به هم فشرده شده اند و از یك مقوا عبور می دهیم و سپس روی مقوی براده ریخته و از پیچه جریان عبور می دهیم شكل میدان در مقطع سیم ها به شكل دایره و در وسط حلقه به صورت یك خط راست خواهد بود.
پیچه ها در بسیاری از وسایل برقی برای ایجاد میدان مغناطیسی بكار می روند. خط های میدان مغناطیسی پیچه روی صفحه ای كه از محور پیچه می گذرد، در شكل 3-21 نشان داده شده است. همانگونه كه در شكل هم می بیند، خط های میدان در ناحیه داخل پیچه به یكدیگر نزدیكترند. یعنی میدان در این ناحیه قویتر است.
بزرگی میدان مغناطیسی پیچه ی سطحی به شعاع R كه N دور دارد و جریان الكتریكی كه به شدت I آمپر از آن می گذرد، در مركز پیچه از رابطه ی زیر بدست می آید :


كه در این رابطه N تعداد حلقه ها و R شعاع حلقه ها و B میدان دو مركز حلقه ها می باشد.

   میدان مغناطیسی حاصل از سیموله ی حامل جریان :

سیم لوله ازچند دور سیم تشكیل شده است كه شبیه به یك فنر پیچیده شده است. اگر جریان الكتریكی از سیم لوله عبور كند در فضای اطراف سیم لوله خاصیت مغناطیسی ایجاد می شود برای تعیین جهت میدان مانند پیچه ی مسطح از قانون دست راست استفاده می شود.
نقش خط های میدان مغناطیسی یك سیم لوله حامل جریان الكتریكی در داخل و خارج آن در شكل 3-24 نشان داده شده است.
خط های میدان داخل سیملوله، بسیار متراكم تر از خط های میدان در خارج آن است و این نشان دهندهی قوی تر بودن میدان در داخل سیملوله است. علاوه بر این خط های میدان در داخلی سیملوله به ویژه در نقطه های نسبتاً دور از لبه های سیم لوله تقریباً موازی و هم فاصله اند و این نشانگر یكنواخت بودن میدان مغناطیسی درون سیم لوله است. همان طور كه دیده می شود، جهت میدان مغناطیسی در داخل سیم لوله خلاف جهت میدان مغناطیسی در خارج آن است.

   ویژگیهای میدان مغناطیسی سیم لوله :

1 . میدان در داخل سیم لوله یكنواخت است.
2 . جهت میدان در داخل و خارج خلاف هم هستند.
3. شكل میدان سیم لوله مانند میدان یك آهنربای میله ای است. اندازه ی میدان در داخل سیم لوله از رابطه زیر حساب می شود:

B = در داخل سیم (T)

NI=A

L = طول سیم (m)

این رابطه به این شكل نوشته می شود. كه در آن n=N / L تعداد حلقه ها در واحد طول است.  


  سیملوله با هسته ی آهنی – آهنربای الكتریكی :

اگر در داخل یك سیم لوله متصل به جریان یك هسته آهنی قرار دهیم مجموعه را آهنربای الكتریكی می نامند كه در هنگام وصل كلید كلید آهنربا و در هنگام قطع كلید خاصیت خود را از دست می دهد توانایی آهنربای الكتریكی به عوامل زیر بستگی دارد:
1 – تعداد حلقه ها
2 – به شدت جریان
3 – جنس هسته    3-6 – نیروی بین سیم های موازی حامل جریان :

آزمایش دو دسته نشان میدهد كه اگر از دو سیم راست و موازی جریان های الكتریكی عبور كند این دو سیم همدیگر را جذب یا دفع می كنند كه اگر جریانها همسو باشند همدیگر را جذب و اگر مخالف باشند همدیگر را دفع می كنند وعلت آن ایجاد میدان یك سیم در محل سیم دیگر است.برای توضیح این كار، دو سیم مستقیم و خیلی دراز موازی را كه حامل جریان I‌هستند و به فاصله ای d از یكدیگر قرار گرفته اند، مطابق شكل (3-27) در نظر می گیریم.
ص 119 جریان الكتریكی دو سیم شماره های (1) در فضای اطراف آن، میدان مغناطیسی را ایجاد می كند. جهت میدان در محل سیم شماره ی (2) همانگونه كه در شكل نشان داده شده است چون سیم شماره ی (2) نیز حامل جریان الكتریكی I است. میدان B1 ‌بر آن نیرو وارد می كند. این نیرو را در شكل باF1 نشان داده ایم. جهت F2 ‌با استفاده از قاعده دست راست تغیین می شود.

 

    

آمپر یكای شدت جریان , خاصیت مغناطیسی مواد ,...

تمرین 3-3 :
از دو سیم بلند موازی كه به فاصله ی d از یكدیگر قرار دارند. جریان به شدت I می گذرد، جهت جریان در هر سیم یكسان است. نیرویی را كه به یك متر از هر یك از سیم ها وارد می شود بدست آورید.  تعریف آمپر یكای شدت جریان :

هر گاه از دو سیم نازك، موازی مستقیم و بسیار دراز، كه به فاصله ی یك متر از یكدیگر در خلاء قرار دارند. جریانهای مساوی عبور كند . به گونه ای كه بر یك متر از طول هر یك از سیم ها نیرویی برابر 7 10 * 2 نیوتون وارد شود. جریانی كه از هر یك از سیم ها می گذرد برابر یك آمپر است.

   3-7 خاصیت مغناطیسی مواد :

اگر آهنربایی را از وسط نصف كنیم هر قسمت یك آهنربا كه دارای دو قطب S,N است خواهد بود و اگر این تقسیم بندی ادامه یابد هر قسمت یك آهنربا دارای دو قطب S,N خواهد بود كه در مولكول نیز دارای دو قطب S,N خواهد بود به این مولكول دو قطبی مغناطیسی می گویند.خطی كه دو قطب S,N را به هم وصل كند محور مغناطیسی می گویند. یك دو قطبی مغناطیسی را با یك پیكان نمایش می دهند.


موادی را كه اتم ها یا مولكول های سازنده ی آن ها خاصیت مغناطیسی دارند مواد مغناطیسی می نامند. نحوه سمت گیری دو قطبی های مغناطیسی كوچك در مواد مغناطیسی مختلف،متفاوت است به همین دلیل مواد از لحاظ ویژگیهای مغناطیسی نیز با هم تفاوت دارند.    مواد پارا مغناطیس :

دو قطبی های مغناطیسی در یك ماده پارا مغناطیس دارای سمت گیری مشخص و منظمی نیستند و در جهت كاتوره ای قرار دارند اگر در میدان خارجی قرار گیرند راستای خط های میدان مغناطیسی منظم می شوند و وقتی آهنربا دور می شود خاصیت مغناطیسی خود را از دست می دهند.


منگنز، پلاتین، آلومینیوم ، فلزهای قلیایی و قلیایی خاكی، اكسیژن و اكسید ازت از جمله مواد پارا مغناطیسی اند.    مواد فرو مغناطیس :

در برخی از مواد مغناطیسی، دو قطبی های مغناطیسی كوچك به طور خود به خود با دو قطبی های مجاور خود هم خط می شوند. این گونه مواد را فرو مغناطیس می نامند. در عمل همه بخش های مغناطیسی در یك ماده ی فرو مغناطیس در یك راستا قرار ندارند بلكه اینگونه مواد مانند شكل (3-31) از بخش های بسیار كوچكی با ابعاد خیلی كمتر از میلی متر تشكیل شده اند به طوری كه دو قطبی های مغناطیسی درون هر بخش به طور كامل، هم خواند. ولی سمت گیری دو قطبی های مغناطیسی هر بخش با بخش های مجاور آن تفاوت دارد. هر بخش را یك حوزه ی مغناطیسی می نامند.


ممكن است سمت گیری و اندازه ی حوزه های مغناطیسی در یك ماده فرو مغناطیس به گونه ای باشد كه در كل اثر یك دیگر را خنثی كنند و ماده در مجموع آهنربا نباشد.
شكل الف
این گونه مواد را می توان با قراردادن در یك میدان مغناطیس آهنر با كرد. اثر میدان مغناطیسی خارجی بر حوره های مغناطیسی باعث می شود كه او قطبی های مغناطیسی هر حوزه تحت تأثیر میدان مغناطیسی قرار گیرند و جهت آنها به جهت میدان خارجی متمایل شود. علاوه بر این حوزه هایی كه نسبت به میدان در وضع مناسبی قرار دارند (با میدان همسویند) رشد می كنند، یعنی حجمشان زیاد می شود و در نتیجه، حوزه هایی كه سمت گیری آنها نسبت به میدان مناسب نیست ، كوچك شوند، یعنی مرز بین حوزه ها جابه جا می شود، در نتیجه ماده در مجموع خاصیت آهنربایی پیدا می كند، شكل ب

حركت مرز حوزه ها در مواد فرو مغناطیس به صورت طرح وارون شكل (3-33) نشان داده شده است.
در شكل ( 3-33 الف) یك ماده ی فرو مغناطیسی با چهار حوزه در میدان خارجی صفر قرار دارد. سمت گیری حوزه های مغناطیسی در این شكل به صورتی است كه در كل ماده دارای خاصیت مغناطیسی نیست. در شكل (3-33) ب ، ماده فرو مغناطیسی را در یك میدان مغناطیسی خارجی B قرار داده ایم.
مرزهای حوزه ها جابه جا شده اند و در نتیجه، ماده در مجموع خاصیت مغناطیسی پیدا كرده است. در شكل (3-33 پ) میدان مغناطیسی خارجی آن قدر قوی است كه حجم حوزه های با سمت گیری نامناسب عملاً به صفر رسیده است و همه ی حجم ماده را حوزه ی با سمت گیری مناسب ( همسو با میدان) اشغال كرده است. در این حالت ماده در مجموع بیشترین خاصیت آهنربایی را دارد.

در برخی از مواد فرو مغناطیس مانند آهن، كبالت و نیكل در صورتی كه خالص باشند، حجم حوزه ها به سهولت تغییر می كند در نتیجه به سهولت به روش ذكر شده آهنربا می شوند و خاصیت آهنربایی خود را به راحتی از دست می دهند. این مواد را فرو مغناطیس نرم می نامند.
برخی دیگر از مواد مانند فولاد آهن به اضافه ی درصد كربن آلیاژهای دیگری از آهن، كبالت و نیكل به سختی آهنربا می شوند. یعنی حجم حوزه ها در آنها به سختی تغییر می كند، این مواد را فرومغناطیس سخت می نامند. در این گونه مواد برای افزایش حجم حوزه هایی كه سمت گیری مناسب دارند (یعنی با میدان همسو هستند) به میدان های مغناطیسی خارجی قویتر نیاز دارند.  آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی